Privacy informatie

website

Van Dun besteedt veel aandacht en zorg aan de samenstelling van deze website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Van Dun streeft er naar u zo goed mogelijk te informeren. Desondanks kan Van Dun niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. Van Dun behoudt zich ook het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.

bescherming van de persoonsgegevens

Van Dun hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

Van Dun geeft u daarbij de volgende garanties :

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere informatie op contact. Van Dun treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Van Dun behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.